STICHTING VRIENDEN VAN DE JISPERKERK
PRIVACYVERKLARING

De Stichting Vrienden van de Jisperkerk doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De stichting houdt zich aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Dit brengt met zich mee dat:
– persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
– vermelding van persoonsgegevens zich beperkt tot die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt
– altijd toestemming wordt gevraagd alvorens persoonsgegevens worden verwerkt.
– passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
– persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan andere partijen.
– de Stichting op de hoogte is van de individuele rechten omtrent persoonsgegevens van iedere Nederlander.

Plaatselijke Commissie:
De Stichting Vrienden van de Jisperkerk wordt bestuurd door de Plaatselijke Commissie, die geheel uit vrijwilligers bestaat. De taken van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn als zodanig gelabeld.

Programmaraad:
Voorts is er een Programmaraad, die verantwoordelijk is voor culturele activiteiten in de kerk. Ook deze bestaat geheel uit vrijwilligers.

Vrijwilligers:
Tenslotte zijn er vrijwilligers actief bij diverse lokale activiteiten, de kerk betreffende.

Donateurs:
De Stichting heeft donateurs. De persoonsgegevens van deze donateurs worden bewaakt door de voorzitter en de penningmeester van de Plaatselijke Commissie.
Om de kosten van het onderhoud van de kerk te dekken wordt de kerk verhuurd voor kerkdiensten, bruiloften, begrafenissen en diverse culturele evenementen. Ook organiseert de Programmaraad enkele eigen culturele activiteiten in de kerk.
Ten behoeve van PR-activiteiten kan een beroep worden gedaan op een e-mailadressenbestand, waarvoor mensen zich vrijwillig kunnen aanmelden. De namen en e-mailadressen zijn verzameld op één adres en worden uitsluitend gebruikt om culturele evenementen, die in de kerk zullen plaatsvinden, aan te kondigen. Voorts wordt via de website en via facebook bekendheid gegeven aan de culturele activiteiten. Vrijwilligers beheren deze media.

Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht is. En tevens kunnen persoonsgegevens met derden worden gedeeld wanneer iemand daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming verleent.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van donateurs, vrijwilligers en geïnteresseerden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent gegevens:
Een ieder van wie persoonsgegevens berusten bij de Stichting Vrienden van de Jisperkerk heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Tevens is bezwaar tegen gebruik van de gegevens mogelijk. Indien er klachten zijn over het gebruik van persoonsgegevens dan kan dit in een persoonlijk contact worden besproken. En mocht dat onverhoopt niet tot een goed resultaat leiden, dan kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die toezicht houdt op de privacybescherming.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk (zie www.jisperkerk.nl).