Stichting Vrienden van de Jisperkerk


Introductie

De Vrienden van de Jisperkerk dragen financieel bij aan de instandhouding van de Jisperkerk en ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van het kerkgebouw tot cultureel middelpunt van Jisp.

De stichting is een door de Belastingdienst erkende Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties zijn volgens de hiervoor geldende richtlijnen aftrekbaar bij de belastingaangifte.

De doelstelling

Het bevorderen van het in stand houden van het kerkgebouw te Jisp, gemeente Wormerland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur en contactgegevens

Voorzitter:
N.M. Koelemeijer, dorpsstraat 141, 1546LH te Jisp
Telefoon 075-6423431
nm.koelemeijer@quicknet.nl

Secretaris:
A.M. Jansen-Galjaard, Weiver 7, 1546LA te Jisp
Telefoon 075-6428038
ankegaljaard@gmail.com

Penningmeester:
M.Theissling, Oosteinde 22, 1531KD te Wormer
Telefoon 06-18531279
marjantheissling@hotmail.com

Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 46, 1546LG Jisp

Het RSIN of fiscaalnummer
RSIN of fiscaalnummer van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk is 817609908

De bankrekening
Bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk is NL48RABO0103890459

Het beloningsbeleid en beleidsplan

De stichting bestaat louter uit vrijwilligers, die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen. Voor de komende jaren is het beleid om de bestaande culturele activiteiten voort te zetten en om in samenwerking met de SOHK de verdere renovatie van de kerk ter hand te nemen. We denken dan aan dakrenovatie, funderingsherstel en het opnieuw voegen van de buitenmuren.

Uitgeoefende activiteiten 2021

Korendag
Ensembledag
Museumdag
Exposities en boekpresentaties
Klassieke concerten reeks
Monumentendag
Bijzondere dinerlocatie
Trouwlokatie


Financieel overzicht 2021


BATEN
   
LASTEN
 
Donaties c.q. giften
7.775
  Afdracht huur SOHK
4.315
Opbrengst huur/evenementen
6.603
  Onderhoud kerk
447
Waarderingssubsidie Wormerland
600
  Schoonmaakkosten
498
Rente
10
  Onkosten keuken
70
 
  Piano stemmen
80
      Drukwerk
15
      Bankkosten
205
       
       
 
 
 
  Resultaat boekjaar
9.358
 
______
    ______
 
14.988
 
14.988
  ======     ======

Balans per 31 december 2021


ACTIVA     PASSIVA  
Rabo Bank
60.820
  Vermogen
73.002
Rabo Bank spaarrekening
99.900
  Bestemmingsreserve: restauratie kerk
        87.718
 
_______
    _________
 
160.720
 
     160.720
 
=======
    =========