DE JISPER KERK

 

Stichting Vrienden van de Jisperkerk


Introductie

De Vrienden van de Jisperkerk dragen financieel bij aan de instandhouding van de Jisperkerk en ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van het kerkgebouw tot cultureel middelpunt van Jisp.

De stichting is een door de Belastingdienst erkende Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en donaties zijn volgens de hiervoor geldende richtlijnen aftrekbaar bij de belastingaangifte.

De doelstelling

Het bevorderen van het in stand houden van het kerkgebouw te Jisp, gemeente Wormerland en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur en contactgegevens

Voorzitter:
N.M. Koelemeijer, dorpsstraat 141, 1546LH te Jisp
Telefoon 075-6423431
nm.koelemeijer@quicknet.nl

Secretaris:
A.M. Jansen-Galjaard, Weiver 7, 1546LA te Jisp
Telefoon 075-6428038
ankegaljaard@gmail.com

Penningmeester:
M.Theissling, Oosteinde 22, 1531KD te Wormer
Telefoon 06-18531279
marjantheissling@hotmail.com

Adres kerkgebouw:
Dorpsstraat 46, 1546LG Jisp

Het RSIN of fiscaalnummer
RSIN of fiscaalnummer van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk is 817609908

De bankrekening
Bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Jisperkerk is NL48RABO0103890459

Het beloningsbeleid en beleidsplan

De stichting bestaat louter uit vrijwilligers, die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen. Voor de komende jaren is het beleid om de bestaande culturele activiteiten voort te zetten en om in samenwerking met de SOHK de verdere renovatie van de kerk ter hand te nemen. We denken dan aan dakrenovatie, funderingsherstel en het opnieuw voegen van de buitenmuren.

Uitgeoefende activiteiten 2015

Korendag
Ensembledag
Museumdag
Exposities en boekpresentaties
Klassieke concerten reeks
Monumentendag
Bijzondere dinerlocatie
Trouwlokatie


Financieel overzicht 2015


BATEN
   
LASTEN
 
Donaties c.q. giften
3.110
  Gordijnen
4.665
Donaties gerelateerd Herv.Gemeente
1.399
  Audio- en videofaciliteiten
539
Opbrengst evenementen
5.025
  Cursus Sociale Hygiëne
568
Rente
238
  Schoonmaakkosten
522
      Diverse onkosten kerk
489
      Leges drank- en horecavergunning
166
      Piano stemmen
75
      Drukwerk
155
      Bankkosten
174
       
 
 
 
  Resultaat boekjaar
2.421
 
_____
    _____
 
9.772
 
9.772
  =====     =====

Balans per 31 december 2015


ACTIVA     PASSIVA  
Rabo Bank
548
  Vermogen
34.355
Rabo Bank spaarrekening
33.807
   
 
_______
    _______
 
34.355
 
34.355
 
=======
    =======

 

Financieel overzicht 2016


BATEN
   
LASTEN
 
Donaties c.q. giften
1.408
  Onderhoud kerk
641
Donaties gerelateerd Herv.Gemeente
902
  Gordijnen
339
Opbrengst evenementen
4.107
  Schoonmaakkosten
500
Rente
156
  Diverse onkosten kerk
135
      Leges drank- en horecavergunning
49
      Piano stemmen
145
      Drukwerk
305
      Bankkosten
165
       
 
 
 
  Resultaar boekjaar
4.295
 
_____
    _____
 
6.573
 
6.573
  =====     =====

Balans per 31 december 2016


ACTIVA     PASSIVA  
Rabo Bank
8.412
  Nog af te dragen huur 2016
9.400
Rabo Bank spaarrekening
37.963
  Vermogen
38.650
Nog te ontvangen huur 2016
1.675
   
 
_______
    _______
 
48.050
 
48.050
 
=======
    =======